Üyelik Sözleşmesi

KÜLTÜR SANAT İSTANBUL UYGULAMA PLATFORMU ÜYELİK SÖZLEŞMESİ


1. TARAFLAR

İşbu Sözleşme; bir tarafta İstanbul Büyükşehir Belediyesi (“İBB”) ile diğer tarafta İBB tarafından sunulan hizmetleri temin etmek üzere işbu Sözleşme’yi elektronik ortamda onaylamış İstanbul Senin Platformu Kullanıcısı (“Kullanıcı”) arasında aşağıdaki şartlar dâhilinde akdedilmiştir.

İBB ve Kullanıcı, Sözleşme’de birlikte “Taraflar” ve ayrı ayrı “Taraf” olarak anılacaktır.


2. TANIMLAR

İstanbul Senin Dijital Uygulama Platformu : İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (“İBB”) ait olan, İBB iştirak şirketlerinin sundukları hizmetlerin bulunduğu ve hizmetlerin gerçek ve tüzel kişilere sunulduğu çevrimiçi uygulamayı (“Platform”),

Kullanıcı : İstanbul Senin Dijital Uygulama Platformu’na kaydolan ve Platform’da sunulan hizmetlerden faydalanmak amacıyla Platform’u kullanan tüm gerçek ve tüzel kişileri,

Ödeme İşlemi : Kullanıcı tarafından Platform kapsamında yapılan satın alma işlemleri neticesinde yapılan ödemeleri,

İfade eder.


3. SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu Sözleşme’nin konusu, Kullanıcı’nın Platform’a üye olması ve Platform’da Kullanıcı’ya sunulacak hizmetlere ilişkin Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir. İşbu Sözleşme, bir çerçeve sözleşme niteliğinde olup Kullanıcı Platform’a üye olduktan sonra Platform içerisinde yer alan farklı türdeki hizmetlerden seçimine göre faydalanabilir.

Platform kapsamında Kullanıcı’nın faydalandığı hizmet, bir İBB iştiraki tarafından sunulduğunda işbu Sözleşme’de yer alan hükümler ilgili İBB iştiraki tarafından Kullanıcı’ya karşı ileri sürülebilecektir. Bahse konu hizmetler bakımından söz konusu olabilecek özel şartlar, Kullanıcı’nın Platform üzerinden bu hizmetlerden faydalanmak istemesi halinde hizmeti sunan iştirak tarafından Kullanıcı’ya ayrıca sunulacaktır.


4. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ


4.1. İBB’nin Hak ve Yükümlülükleri:

4.1.1. İBB, işbu Sözleşme ve/veya eklerini, Platform’da sunduğu hizmetleri ve içeriklerini, Platform’un kullanma koşulları ile Platform’da sunulan bilgileri, önceden bir ihtara gerek duymaksızın, her zaman tek taraflı olarak değiştirebilme, yeniden organize etme, Platform’u durdurma, Kullanıcı’nın sisteme yüklediği bilgileri ve içerikleri Kullanıcı da dâhil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. İBB, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. İBB tarafından Platform’da yapılacak değişiklikler, Platform’da yayım anında yürürlüğe girer. Bu nedenle, Kullanıcılar’ın Platform’daki yayınları düzenli olarak takip etmesi tavsiye edilmektedir. Kullanıcılar, işbu Sözleşme’yi kabul ederek Platform’da yapılabilecek bu tür değişiklikleri peşinen kabul ederler.

4.1.2. İBB tarafından Kullanıcı’dan talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri belirtilen süre içerisinde yerine getirilmediği takdirde doğmuş ve doğabilecek zararlardan İBB sorumlu olmayacak ve İBB bu durumda Kullanıcı’nın Platform’u kullanma hakkını dondurabilme veya sonlandırma hakkına sahip olacaktır.

4.1.3. Platform’un yönetim paneli ile tasarım ve içeriği ile ilgili takdir yetkisi münhasıran İBB’ye aittir.

4.1.4. Kullanıcı, Platform’u işbu Sözleşme, Platform’un kullanım koşulları, İBB tarafından bilahare belirlenecek diğer koşullar, mevzuat ve genel ahlaka aykırı şekilde kullanamaz; aksi takdirde söz konusu işlemin sonuçlarından münhasıran Kullanıcı sorumlu olacaktır. İBB, Kullanıcı tarafından Platform’da sunulan bir hizmete ilişkin yapılan Ödeme İşlemi’nin mevzuata, genel kurallara aykırı olması, işlemin taraflarına ve işlemin gerçekliğine ilişkin şüphe bulunması halinde işlemi reddetme hakkına sahip olacaktır.

4.1.5. İBB, yetkisiz kişilerin bilgi sistemlerine erişimlerinin engellenmesini sağlamak adına Platform’un şifreleme algoritmaları dâhil en güncel teknik bilgiye karşılık gelen yüksek güvenlik standartları ile donatmak için çaba gösterecektir ancak buna rağmen internet açık bir sistemdir ve İBB herhangi bir şekilde söz konusu önlemlerin yetkisiz üçüncü kişilerce aşılamayacağını taahhüt etmemektedir.

4.1.6. İBB , Platform kapsamında verdiği hizmetlerin sürekli aktif ve erişilebilir olacağına dair hiçbir garanti vermemektedir. İBB özellikle yargı ve sair yetkili resmi merci karar ve uygulamaları, mücbir sebepler, üçüncü kişilerin sebep olduğu durumlar, internet bağlantı hizmeti sağlayan kuruluşlardan kaynaklanan aksaklıklar ve gecikmeler ve benzeri dış etkenler, yanlış kullanım, İBB’den kaynaklanabilecek teknik arıza ve sair aksaklıklar, tamir çalışmaları veya diğer yönlendirmeler nedeniyle Platform’daki hizmetleri geçici süreyle durdurabilir veya tamamen sonlandırabilir. Bu kapsamda meydana gelen aksaklıklar konusunda İBB sorumlu değildir.

4.1.7. İBB, gerektiğinde, Platform’un işletim güvenliğinin tehlikede olması, Platform’a erişimin devamlılığı, Platform’da, yazılımda veya kayıtlı dosyalarda meydana gelebilecek arızaların önüne geçebilmek, muhtemel aksaklıkları engellemek veya etkisini azaltmak adına ve gerekli gördüğü diğer durumlarda Platform’a ve/veya Platform’da verilen hizmetlerin tamamına veya bir kısmına erişimi sınırlandırabilir veya durdurabilir.Bu kapsamda meydana gelen aksaklıklardan İBB sorumlu değildir.

4.1.8. İBB, Platform’da yer alan Kullanıcı bilgilerini, hizmetler dışında da Kullanıcı güvenliği, kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler ve iç denetimler için veya demografik bilgi olarak reklam ve/veya tanıtım için gerekli gördüğü biçimde ve ilgili mevzuata uygun olarak kullanabilir, bunları bir veri tabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir.

4.1.9. İBB, işbu Sözleşme kapsamında yalnızca sözleşmesel yükümlülüklerinin ihlalinden kaynaklanan doğrudan zararlardan sorumlu olacaktır. İBB, kusurunun bulunmadığı, yargı ve sair yetkili resmi merci karar ve uygulamaları, mücbir sebepler, üçüncü kişilerin sebep olduğu durumlar, internet bağlantı hizmeti sağlayan kuruluşlardan kaynaklanan aksaklıklar ve gecikmeler ve benzeri dış etkenler, yanlış kullanım, teknik arıza ve sair aksaklıklar, tamir çalışmaları veya diğer yönlendirmeler sonucu meydana gelen nedeniyle meydana gelen zararlardan sorumlu olmaz.

4.1.10. İBB’nin, Kullanıcı’lara yönelik olarak İBB’nin kontrolü dışında gerçekleşen ihlaller veya saldırılara (hacking, phishing vb.) yönelik ve/veya bu saldırılar sebebi ile Kullancı’ların uğrayacağı zararlar bakımından herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.


4.2. Kullanıcı’nın Hak ve Yükümlülükleri:

4.2.1. Kullanıcı, kullanıcı prosedürlerini yerine getirirken, Platform’daki hizmetlerden faydalanırken ve Platform’daki hizmetler ile ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken işbu Sözleşme içerisinde yer alan tüm şartlara, kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, işbu Sözleşme’de belirtilen tüm şart ve kuralları okuduğunu, anladığını ve onayladığını kabul eder.

4.2.2. Kullanıcı’nın işbu Sözleşme’ye ve/veya Platform kullanım koşullarına, İBB tarafından bilahare belirlenecek Platform kurallarına aykırı hareket etmesi nedeniyle İBB herhangi bir talebe maruz kalır yahut yasal, idari veya cezai bir yaptırıma tabi tutulur ise, ilgili tutarlar ilk yazılı talebini müteakip Kullanıcı tarafından derhal İBB’ye ödenecektir.

4.2.3. Kullanıcı, İBB’nin yasal mevzuat gereği resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlarda, resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde, Kullanıcı’lara ait, Platform dâhilinde edinilen bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple İBB’den her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul eder.

4.2.4. Kullanıcı’nın bir tüzelkişi olması halinde, Kullanıcı İBB’nin işbu Sözleşme konusu hizmetlerin ifasına yönelik olarak ve/veya bu amaçla anlaşma akdettiği iş ortaklarına, Kullanıcı’ya ait ticari bilgileri açıklamaya yetkili olacağını, bu hususu kabul ettiğini beyan ederek bu sebeple İBB’den her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul eder. Kullanıcı’nın gerçek kişi olması halinde ise, İBB Kullanıcı’nın kişisel verilerini işbu Sözleşme’nin sair maddeleri ile Platform’da yer alan Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni çerçevesinde üçüncü taraflara aktarabilecektir.

4.2.5. Kullanıcı, Platform’da kendi adına ve kendi hesabına yapılan her işlemin münhasıran ve müstakilen kendisi tarafından kendisi tarafından gerçekleştirildiğini, bu işlemlerin sonuçlarından münhasıran sorumlu olduğunu beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, Platform’a erişmek için kullandığı kullanıcı adı, şifre, kod gibi ve bunlarla sınırlı olmaksızın tüm bilgileri gizli tutmakla yükümlüdür. Bilgileri kullanma hakkı münhasıran Kullanıcı’ya aittir. Kullanıcı, işbu bilgilerini üçüncü şahıslara ifşa etmeyecektir ve üçüncü şahısların bu bilgileri kullanmasına müsaade etmeyecektir. Bilgilerinin üçüncü bir şahıs tarafından kullanımının sonuçlarından tamamı ile Kullanıcı sorumludur. İBB, bu gibi usulsüz kullanımları yapan kişilerin kimliklerini tespit etmekle yükümlü değildir. Kullanıcı, yukarıda belirtilen hükümler saklı kalmak kaydıyla, işbu bilgilerinin üçüncü bir şahıs tarafından kullanımından ve bunun neticelerinden kendisinin sorumlu olduğunu, işbu bilgilerin kullanımı suretiyle yapılan işlemlerin kendisini bağlayıcı olduğunu, bu hususta İBB’nin muhatap alınması halinde İBB’nin bu kapsamdaki zararlarını ilk talep üzerine tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, şifresinin başkalarınca ele geçirildiğini öğrendiği takdirde, İBB’yi derhal e-posta yoluyla bilgilendirmekle yükümlüdür.

4.2.6. Kullanıcı, Platform dâhilinde kendisi tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt eder. İBB, Kullanıcı tarafından İBB’ye iletilen veya Platform üzerinden kendisi tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu değildir.

4.2.7. Kullanıcı, Platform’da yetkilendirmediği veya hatalı gerçekleştirilmiş Ödeme İşlemini öğrendiği andan itibaren İBB’ye gecikmeksizin e-posta yoluyla bildirimde bulunmak suretiyle işlemin düzeltilmesini talep edebilir. Düzeltme talebi, her halükarda Ödeme İşleminin gerçekleştirilmesinden itibaren 10 gün içerisinde yapılır.


5. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

5.1. Kullanıcı’lar gerçek kişi olmaları halinde, Kullanıcılar’a ait kişisel veriler işbu Sözleşme’nin ifası ve işbu Sözleşme’de belirtilen hizmetlerin verilmesini temin amacıyla İBB tarafından işlenebilecektir. Kullanıcılar, kişisel verilerinin işlenmesi ile ilgili detaylı bilgiye Platform üzerinde yer alan Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni’nden ulaşabilirler.

5.2. Kullanıcı’nın Platform üzerinden seçmiş olduğu herhangi bir hizmetin bir İBB iştiraki tarafından sunulacak olması halinde, Kullanıcı söz konusu şirketlerin aydınlatma metnini ayrıca incelemelidir.


6. GENEL HÜKÜMLER

6.1. Kullanıcı, İBB’nin yazılı onayı olmadan işbu Sözleşme ile Sözleşme’den doğan hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen üçüncü kişilere devir ve temlik edemez.

6.2. İBB’nin işbu Sözleşme kapsamında belirtilen adresi ile kayıt sırasında Kullanıcı tarafından belirtilen adres tarafların yasal tebligat adresleri olup, Kullanıcı adres değişikliğini İBB’ye yazılı olarak bildirilmediği sürece bu adreslere yapılan tebligatlar geçerli sayılacaktır. İlgili mevzuatta aksi belirtilmedikçe Sözleşme uyarınca yapılacak tüm bildirimler yazılı veya elektronik olarak iletilebilir. Kullanıcı ve İBB arasında bilgi ve bildirimlerin iletilmesinde; Sözleşme’nin diğer maddelerinde öngörülen bildirim şekilleri ile mevzuatta bildirim şekli öngörülen durumlar saklı kalmak kaydıyla; posta, elektronik posta (e-posta), kısa mesaj (SMS), telefon gibi iletişim araçları kullanılır. Kullanıcı, Platform’u bilgisayar, cep telefonu, tablet bilgisayar gibi taşınabilir cihazlar üzerinden kullanmak isterse, bu cihazlarla internet bağlantısı kurulabilmeli, e-posta/SMS alıp gönderilebilmelidir. Kullanıcı asgari bu özellikleri haiz cihazlar ile İBB tarafından Platform’da sunulacak hizmetlerden yararlanacağını kabul etmiştir. Cihaz ya da uygulamaların taşıması gereken teknik ve diğer özellikler ilgili cihaz ve uygulama koşullarında ayrıca bildirilebilecektir. İBB, işbu Sözleşme kapsamında Kullanıcı’ya yönelik yapacağı bildirimleri Sözleşme’de belirtilen zamanlarda Kullanıcı’nın kayıtlardaki güncel adres veya elektronik posta (e-posta) adresine ya da bildirmiş olduğu GSM numarasına kısa mesaj (SMS) olarak yapacaktır. İşbu Sözleşme kapsamında Kullanıcı tarafından İBB’ye e-posta yoluyla yapılabilecek bildirimler, destek@kultursanat.istanbul adresine gönderilecektir.

6.3. İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün bir Kullanıcı tarafından ihlaline karşın İBB’nin herhangi bir işlem yapmamış olması, hakkın süresinde kullanılmaması veya gecikmeli olarak kullanılması İBB’nin haklarından feragat ettiği anlamına gelmez. İBB, Kullanıcı’nın işbu Sözleşme’yi ihlal etmesi hallerinde de Sözleşme’den doğan haklarını her zaman kullanmak hakkına sahiptir.

6.4. Kullanıcı’nın Sözleşme’deki bilgi ve koşullara her zaman erişim hakkı bulunmaktadır. Kullanıcı, Sözleşme’ye, https://kultursanat.istanbul/kullanici-sozlesmesi adresinden ulaşabileceği gibi ALO 153 Beyaz Masa hattından da Sözleşme’deki bilgi ve koşullar hakkında ayrıntılı bilgi de edinebilir.

6.5. İşbu Sözleşme’nin maddelerinden herhangi birinin yasal veya başka sebeplerle geçersiz hale gelmesi veya yasadışı olması halinde, bu durum diğer maddelerin geçerliliğini ve yasallığını etkilemez ve diğer maddeler yürürlüğünü sürdürür. Bu geçersizliklerin Sözleşme’nin yapılmasındaki amacın yok olmasına ve/veya Sözleşme’den beklenen faydanın ortadan kalkmasına sebebiyet vermesi halinde, Taraflar, işbu Sözleşme’yi her zaman tazminatsız olarak ve derhal fesih edebilir.


7. FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARI

7.1. Platform’un fikri mülkiyet hakları münhasıran İBB’ye aittir.

7.2. İşbu Sözleşme ile İBB, Kullanıcı’ya herhangi bir fikri mülkiyet hakkını devir veya lisans gibi kullandırma hakkı sağlamamaktadır. İBB’ye ait olan ve haklar ile korunan tüm unsurlar önceden İBB’den yazılı izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisana çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, yeniden satılamaz, paylaşılamaz, dağıtılamaz, sergilenemez, işbu Sözleşme kapsamı dışında kullanılamaz. Kullanıcı, İBB’nin haklarından kaynaklı haklarının haksız kullanımının söz konusu olması halinde, bu kullanımdan kaynaklı zararı ve/veya bu sebeple üçüncü kişilerin uğradığı zararı tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. İBB’ye ait ve/veya Kullanıcı’nın kullanımında olan her nevi fikri mülkiyet hakkı konusu, unsuru, kullanımı ancak bu kapsamda yazılı ve açık bir mutabakat bulunması halinde mümkün olacak ve bununla sınırlı kalacaktır.


8. MÜCBİR SEBEPLER

8.1. Sözleşme’nin imzalandığı tarihte var olmayan, Taraflar’ın kontrolü haricinde ortaya çıkan ve öngörülemeyen, Taraflar’ın veya tek bir Taraf’ın çalışma imkânlarını kısmen veya tamamen, geçici olarak durduracak şekilde ve derecede meydana gelen beşeri ve doğal afetler, harp, seferberlik, yangın, grev, lokavt, salgın hastalık halleri mücbir sebep sayılır.

8.2. Mücbir sebebe maruz kalan Taraf, durumu derhal diğer tarafa bildirir ve mücbir sebep süresi boyunca Taraflar’ın edimleri askıya alınır. Mücbir sebepler ortadan kalkınca, Sözleşme kaldığı yerden devam eder. Mücbir sebep süresi boyunca hakları ifa edilmeyen Taraf’ın yükümlülükleri de askıya alınacaktır. Mücbir sebep halinin 1 (bir) aydan fazla sürmesi halinde, hakları ihlal edilen Taraf, Sözleşme’yi tazminatsız olarak derhal feshedebilir.


9. SÖZLEŞME SÜRESİ VE SONA ERMESİ

9.1. Sözleşme, Kullanıcı’nın Sözleşme’yi elektronik ortamda kabul ettiği anda yürürlüğe girecek ve Taraflardan birince sona erdirilmediği müddetçe yürürlükte kalacaktır.

9.2. Kullanıcı, dilediği zaman Platform üzerinden üyeliğini iptal etmek suretiyle işbu Sözleşme’yi sona erdirebilir.

9.3. İBB, Kullanıcı’nın işbu Sözleşme’den kaynaklanan herhangi bir yükümlülüğünü ihlal edilmesi durumunda, Kullanıcı’nın üyelik hesabını silerek işbu Sözleşme’yi sonlandırabilir.


10. YETKİLİ MAHKEME VE UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

10.1. Kullanıcı, işbu Sözleşmenin uygulanması ile ilgili bir ihtilaf yaşanırsa ihtilafın çözümü için öncelikle İBB’ye başvuracaktır. İhtilafların anlaşma yoluyla çözümlenememesi halinde ihtilafların çözümünde Anadolu Adliyesi (Kartal) Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri münhasıran yetkilidir.

10.2. İşbu Sözleşme kapsamındaki işlemler ve hizmete ilişkin her türlü ihtilafta İBB’nin kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtları delil teşkil edecek olup, Taraflar, bu hükmün 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193.maddesi uyarınca bir delil sözleşmesi teşkil ettiğini kabul ederler.

Menü